Sve vrste geodetskih/geometarskih poslova

IZRADA SITUACIONIH PLANOVA ZA RAZLIČITE POTREBE

Situacioni i topografski plan takođe predstavljaju grafički prikaz terena i objekata sa visinskom predstavom ili bez nje, samo što za razliku od katastarsko-topografskog plana, ne sadrži obavezno i prikaz granica katastarskih parcela.

Untitled