Sve vrste geodetskih/geometarskih poslova

IZRADA KATASTARSKO TOPOGRAFSKIH PODLOGA ZA POTREBE PROJEKTOVANJA

Prilikom izrade projekata u cilju izgradnje objekata ili objekata infrastrukture, kao i za potrebe izrade planskih akata – planova parcelacije, ova geodetska usluga je prva u nizu poslova i usluga koje vas ocekuju.

Prije izrade projekta, odnosno prije davanja urbanistickih uslova i drugih saglasnosti, neophodno je izraditi topografski plan predmetnog podrucja.

Topografski plan se izradjuje u razmjeri koju zahtijeva investitor, odnosno projektant, a sadrzi sve detalje na terenu (fakticko stanje).

Na topografskom planu se nalazi i horizontalna i visinska predstava terena.