Sve vrste geodetskih/geometarskih poslova

SNIMANJE OBJEKATA I UPIS U KATASTAR

Snimanje objekta obuhvata snimanje na terenu objekta u spoljnjim gabaritima, obradu (manuelnu i računsku) i provodjenje kroz katastar nepokretnosti.

Po završenom poslu predajemo predmet u Službe za katastar nepokretnosti, a Službe provode kroz katastarski operat. Objekti koji se snimaju ne moraju imati odobrenje za gradnju u slučaju legalizacije, svi ostali objekti moraju imati odobrenje za gradnju.

U cilju legalizacije bespravno izgradjenih objekata, odnosno uknjižbe objekata u vlasničku evidenciju-ovo je prva faza u celom postupku legalizacije objekata. Ovo je jedna od najčešćih geodetskih usluga na terenu. Cijena se razlikuje od objekta do objekta u zavisnosti od površine objekta, da li je potrebno izvršiti neku predradnju da bi objekat mogao da se uknjiži u KN, da li se objekat nalazi u katastru nepokretnosti ili u katastru zemljišta.