Sve vrste geodetskih/geometarskih poslova

PARCELACIJA I UPIS U KATASTAR

Posjedujete jednu parcelu kao kompleks i želite da je ‘usitnite’ ili posjedujete više malih parcela koje želite da objedinite? Sve promjene želite da uknjižite? Potrebno je da izvršite parcelaciju ili preparcelaciju i knjuženje!

Prvo što treba da znate je razlika između pojmova parcelacije i preparcelacije:

  • Projektom parcelacije jedna katastarska parcela deli se na više parcela.
  • Projektom preparcelacije se mijenjaju granice dvije ili više katastarskih parcela, tako da se formira jedna ili više novih parcela, drugačijeg oblika, dimenzija i površine.

Projekat parcelacije i preparcelacije rade isključivo geodete uz predloge investitora ili urbaniste.

Procedura podrazumijeva sledeće korake:

1.) U katastru ili kod nas provjerite trenutno stanje katastarske parcele ili parcela i šta je trenutno upisano u listu nepokretnost i podnosite nam zahtjev za parcelaciju.

2.) Nakon Vašeg zahtjeva za parcelaciju GEOERC tim izlazi na teren i vrši snimanje parcele, nakon toga izrađujemo elaborat parcelacije koji se sastoji od manuala (skice parcela), spiska prijava (vlasnistvo, kvadratura, kultura) i zapisnika sa lica mjesta. U koliko Vi želite da predate katastru zahtjev za knjiženje, to činite isključivo sa našim elaboratom.

3.) U koliko želite da vam naš tim preda zahtjev knjiženje novih parcela prije svega je potrebno da se kod Notara napravi punomoćje kojim nas opunomoćujete da predamo dokumenta u vaše ime. GEOERC predaje elaborat parcelacije uz zahtjev za knjiženje.
Vaše je samo da sačekate rješenje o knjiženju koje katastar šalje na Vašu adresu.
List nepokretnosti sa novim parcelama možete izvaditi 8 dana nakon prijema rješenja iz katastra.